เกียรติบัตร โรงเรียนที่ “นักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ทุกคน“ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น ป.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       โครงการฝึกทักษะชีวิตตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”       ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559       กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย       ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558        แผนภูมิการบริหารงานงานแบบมีส่วนร่วม       แผนภูมิการบริหารงานงานโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ     
       ข้อมูลทั่วไป
       พบกับโรงเรียนบนสื่อต่างๆ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  26
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  352
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,151
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  32,114
  IP :  54.162.164.247
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
         โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ   ตำบลหนองข่า   อำเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ   ตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  1   กุมภาพันธ์   พ.ศ.2508  โดยแยกออกมาจากโรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีครูใหญ่คนแรก คือนายชัยยุทธ  ชนะภู  
ปี  พ.ศ.2518  ทางราชการได้ย้ายนายหนู  ชนะภู  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 
ปี  พ.ศ.2528  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายบวร  เกิดศิลป์  ครูใหญ่โรงเรียนนาสมบูรณ์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
ปี  พ.ศ.2529  ทางราชการได้ย้ายนายสัมฤทธิ์  พลรักษา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
วันที่  4  ตุลาคม    พ.ศ.254   สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ   ได้ย้ายนายไพจิตร  อาจโยธา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
วันที่  18  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2547  ทางราชการได้มีคำสั่งให้นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
วันที่  9  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2549   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต  2 มีคำสั่งให้นายสินธุ์  ด้วงบุ้ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ  จนถึงปัจจุบัน
 
สีประจำโรงเรียน    
        ขาว  เขียว
 
คติพจน์ของโรงเรียน  
คุณธรรม  นำวิชาการ  ประสานชุมชน  ทุกคนความร่วมพัฒนา