เกียรติบัตร โรงเรียนที่ “นักเรียนชั้น ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ทุกคน“ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น ป.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       โครงการฝึกทักษะชีวิตตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”       ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559       กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย       ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558        แผนภูมิการบริหารงานงานแบบมีส่วนร่วม       แผนภูมิการบริหารงานงานโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ     
       ข้อมูลทั่วไป
       พบกับโรงเรียนบนสื่อต่างๆ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  28
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  354
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,153
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  32,116
  IP :  54.162.164.247
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
        ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูนักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน
             6.1  พระพนัสบดี   ครูพระสอนศีลธรรม  ในโรงเรียน   ให้ความรู้เรื่อง  คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  พระพุทธศาสนา
             6.2)   ชื่อ นายประนอม  ขุนแก้ว   ให้ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  พืชสมุนไพร   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…2  .ครั้ง/ปี
             6.3)   นายอุดร  คุ้มบัวบาน   ให้ความรู้เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว  การปลูกแตงไทย
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน  2..ครั้ง/ปี
             6.4)   นายสุขสันต์  ระหานนอก   ให้ความรู้เรื่อง งานช่างไม้
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…2…..ครั้ง/ปี
             6.4)   นางประยอน  นิติชาญ  ให้ความรู้เรื่อง การทำบุญตามประเพณี
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน……5…..ครั้ง/ปี
             6.5)  นายสัญจร   ฤๅชา    ให้ความรู้เรื่อง การปลูกไผ่สามฤดู  การปลูกสะระแหน่
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…2…..ครั้ง/ปี
              6.6)  นายพิณ   โคตรมา  ให้ความรู้เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…20…..ครั้ง/ปี
              6.7)  นายบุญมี  ขวัญสวัสดิ์   ให้ความรู้เรื่อง การจักสานไม้ไผ่   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…2…..ครั้ง/ปี
              6.8)  นายนิตรสัน    บุราณ  ให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงปลา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…1…..ครั้ง/ปี
              6.9)   นายบุญชิต  สมรรถะ  ให้ความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบัญชีครัวเรือน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…3…..ครั้ง/ปี
              6.10)  นางกรมรี     เหล่ากนทา  ให้ความรู้เรื่อง การทำน้ำยาอเนกประสงค์  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…2…..ครั้ง/ปี
              6.11)  นายสุภาพ  มีปัญญา  ให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงไก่  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…2…..ครั้ง/ปี
              6.12)  นางบัวลอง   กองรักษา     ให้ความรู้เรื่อง การถนอมอาหาร  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน…1…..ครั้ง/ปี