รายละเอียดข้อมูลบุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นายสินธุ์ ด้วงบุ้ง
ตำแหน่ง (Position):   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ