รายละเอียดข้อมูลบุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางเพ็ญพรรณ ภูธรณ์
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ