รายละเอียดข้อมูลบุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางอารีย์ ด้วงบุ้ง
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ